Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ГАШУУНСУХАЙТ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

/ӨССӨН ДҮНГЭЭР , ТӨГРӨГӨӨР/

2021 ОНЫ 11 -Р САРЫН 30

ГАШУУНСУХАЙТ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

/ӨССӨН ДҮНГЭЭР , ТӨГРӨГӨӨР/

2021 ОНЫ 09 -Р САРЫН 30