ГЕГ: 2023 оны эхний 3 сард импортоор нийт 1939.6 сая ам.долларын бараа, түүхий эд оруулсан нь 2022 оны мөн үеэс 248.9 сая ам.доллараар буюу 14.7 хувиар өссөн байна.

📈📊Импортоор нийлүүлэгдсэн барааны нийт дүнд машин механик тоног төхөөрөмж ба эд анги, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг 348.8 сая ам.доллар буюу 18.0 хувь, эрдэс бүтээгдэхүүн 484.0 сая ам.доллар буюу 25.0 хувь (үүний дотор нефтийн бүтээгдэхүүн 423.3 сая ам.доллар буюу 87.5 хувь), мал амьтан, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн, хүнсний зүйл 204.9 сая ам.доллар буюу 29.8 хувь, авто агаарын тээврийн хэрэгсэл тэдгээрийн эд анги 366.8 сая ам.доллар буюу 18.9 хувь, үндсэн төмөрлөг болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн 140.3 сая ам.доллар буюу 7.2 хувь, химийн болон түүнтэй холбоотой үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 109.7 сая ам. доллар буюу 5.7 хувийг тус тус эзэлж, эдгээр бүтээгдэхүүнд нийт дүнгийн 82.3 хувь ногдож байна

📊Манай улс дэлхийн 121 орноос гарал үүсэлтэй бараа импортлосноос БНХАУ-д 38.2 хувь; ОХУ-д 26.7 хувь; Япон-д 7.8 хувь; БНСУ-д 4.6 хувь; АНУ-д 3.2 хувь тус тус ногдож байгаа нь нийт импортын дүнгийн 80.5 хувийг эзэлж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *