Гаалийн хяналтын бүсүүдийн пүүний ажилтан нарт зориулсан сургалт

Гаалийн хяналтын бүсийн пүүний ажилтан нарт Cais , Ceps, Пүү, Компьютер болон сүлжээ, Зөрчилийн тухай хууль хичээлийн сургалт

Гашуунсухайт дахь гаалийн газрын “Цагаан хад” дахь гаалийн нэг цэгийн хяналтын бүсэд Cais, Ceps, Пүү, Компьютер болон сүлжээ, Зөрчилийн тухай хуулиар хичээл орж 23 гаалийн хяналтын бүсийн 34 пүүний албан хаагч хамрагдсан.Хичээлийн хүрээнд гаалийн мэдээллийн санд ажиллах чадвар, компьютер хэрэглээний чадвар , гааль болон зөрчилийн тухай хуулийн мэдлэгтэй болсон.Тус хичээлийг Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан ГУБ Б.Алтансүх, бичиг баримт хариуцсан ГУБ  М.Эрдэнэсайхан заасан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *