ГЕГ-ын даргын 2019.10.17-ны өдрийн Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/212 дугаар тушаал.

ГЕГ-ын даргын 2019.10.17-ны өдрийн Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/212 дугаар тушаалаар 2017 оны А/300-р тушаалын хавсралтаар батлагдсан "БТКУС-д үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт"-ын зарим үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. ХЗДХЯамны 2019.11.05-ны өдрийн 1-1/4887 дугаартай албан бичгээр Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2018 оны 3860 дугаарт холбогдох хөдөлгөөн хийсэн болохыг мэдэгдсэн.

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *