Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/226 дугаар тушаал

 

Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/226 дугаар тушаалаар “Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам” 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *